Juridische disclaimer

Algemene voorwaarden

Bas Diederen B.V. (hierna te noemen: ‘Bas Diederen’) richt zich op fysieke training, coaching, coaching op het gebied van sport- en voeding en business coaching. Bas Diederen is gevestigd te Susteren aan (6114 RD) Oude Rijksweg Zuid 36 en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder dossiernummer 6033542.

Definities
Artikel 1

 1. Aanbod: voorstel, aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Bas Diederen.
 2. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de Diensten. Dit kan tevens de Opdrachtgever zelf zijn, maar ook, doch niet uitsluitend een werknemer of (indirect) bestuurder of aandeelhouder van Opdrachtgever.
 5. Diensten: de dienst(en) die Bas Diederen verricht voor Opdrachtgever: online of fysieke personal training, groepstrainingen alsmede (online) coaching op het gebied van sport- en voeding en/of business coaching.
 6. Koop op afstand: een koop van Diensten per telefoon of online via de website of via e-mail.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Bas Diederen een Overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten of waaraan Bas Diederen een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten alsmede aanbiedingen.
 9. Overeenkomst: alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Bas Diederen, zowel mondeling als schriftelijk.

Toepasselijkheid voorwaarden
Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod, Offerte en/of Opdrachtbevestiging van Bas Diederen, elke Overeenkomst tussen Bas Diederen en Opdrachtgever en op alle Diensten die Bas Diederen aanbiedt.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Bas Diederen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor dat Aanbod of die Overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bas Diederen en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden met als doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 3

 1. Alle door Bas Diederen gedane aanbiedingen en/of voorstellen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien het Aanbod beperkt onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 2. Bas Diederen kan niet aan zijn Aanbod worden gehouden indien het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing, verschrijving, programmeer- en/of typefout bevat. Dit geldt ook voor programmeer- en/of typefouten op de website en/of sociale mediakanalen.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende specifiek, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige vorm van schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Een Aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige Diensten.
 5. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Bas Diederen heeft aanvaard.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende veertien dagen recht op herroeping bij sprake van Koop op afstand, tenzij Bas Diederen met toestemming van Opdrachtgever zijnde Consument reeds een aanvang heeft gemaakt met de Diensten. Met deze toestemming ziet Opdrachtgever zijnde Consument af van het herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Duur Overeenkomst
Artikel 4

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een tussen Bas Diederen en Opdrachtgever nader te bepalen termijn. Indien er geen afspraken zijn gemaakt over de duur van de Overeenkomst, geldt dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Uitvoering van de Diensten
Artikel 5

 1. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Bas Diederen zal zich inspannen de Diensten te leveren naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Bas Diederen treedt uitdrukkelijk niet in de rol van adviseur en voorziet Opdrachtgever en/of Deelnemer niet van advies, zodat van een adviesrelatie nooit sprake kan zijn. Bovendien garandeert Bas Diederen nooit een bepaald resultaat, zodat Bas Diederen geen resultaatverplichting heeft tegenover Opdrachtgever en/of Deelnemer.
 2. Indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn en de Diensten dienen aangepast te worden, heeft Bas Diederen het recht om de prijzen aan te passen. Bas Diederen is niet verplicht om de fitheid van de Deelnemer en/of volledigheid van de aan hem verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie.
 3. Bas Diederen heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Bij wijziging van deze informatie kan de vastgestelde planning mogelijk gewijzigd worden. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van deze wijziging in de planning komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Verplichtingen Opdrachtgever/Deelnemer
Artikel 6

 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is voor de Overeenkomst, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
 2. Indien Deelnemer niet komt opdagen tijdens een afspraak of een training, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van deze afspraak of training.
 3. Deelnemer heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het trainen. Deelnemer is verplicht voor aanvang van de training aan Bas Diederen mede te delen indien er sprake is van een blessure en/of medicijngebruik die van invloed kan zijn op de lichaamsprestaties.
 4. Deelnemer dienen zich te conformeren aan de gedragsregels van Bas Diederen en/of de geldende gedragsregels op de locatie waar de Diensten worden uitgevoerd door Bas Diederen. Overtreding kan tot gevolg hebben dat Bas Diederen de Overeenkomst ontbindt en/of dat Deelnemer de toegang tot de training van Bas Diederen en/of de trainingslocatie wordt ontzegd. Daarnaast heeft Deelnemer (of Opdrachtgever) in geval van ontbinding of ontzegging geen recht op terugbetaling van de Diensten.
 5. Indien een medewerker een instructie geeft aan Opdrachtgever in verband met veiligheidskwesties en calamiteiten, is Opdrachtgever gehouden deze instructie op te volgen.

Training
Artikel 7

 • Deelnemer verklaart door deelname aan een (groeps)training dat Deelnemer in goede gezondheid verkeert en fysiek en mentaal in staat is om deel te nemen aan de activiteiten van de training. Deelnemer erkent de eigen verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de eigen gezondheidstoestand en het nemen van passende maatregelen, inclusief het raadplegen van een medisch professional indien nodig, om ervoor te zorgen dat de deelname aan de training geen risico vormt voor de gezondheid.
 • Indien er twijfel bestaat over de gezondheid van Deelnemer dan wel geschiktheid van de Deelnemer om deel te nemen aan de (groeps)training, heeft Bas Diederen het recht om de Deelnemer de deelname aan de (groeps)training te weigeren.
 • In geval van groepstraining heeft Bas Diederen het recht om het aantal deelnemers te wijzigen.
 • Indien Deelnemer niet tijdig aanwezig is bij een (groeps)les, heeft Bas Diederen het recht de Deelnemer te weigeren.
 • Bas Diederen heeft het recht een groepstraining te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Opdrachtgever/Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er te veel aanmeldingen zijn, heeft Bas Diederen het recht om de laatst aangemelde Deelnemers te weigeren voor de groepsles.

Sport- en voeding coaching
Artikel 8

 1. Het doel van de sport- en voeding coaching is het bevorderen van een bewustere levensstijl. Bas Diederen ondersteunt en begeleidt Deelnemer bij het bereiken van persoonlijke gezondheids- en welzijnsdoelen.
 2. Bas Diederen kan in overleg met Deelnemer een plan van aanpak ten behoeve van sport en voeding opstellen. Deelnemer begrijpt dat het plan van aanpak suggesties bevat voor bewustere levensstijl, maar dat de uiteindelijke beslissingen met betrekking tot dieetkeuzes, voedselinname, levensstijl en andere gerelateerde keuzes bij Deelnemer liggen.
 3. Deelnemer erkent en aanvaardt dat hij/zij te allen tijde zelf verantwoordelijk is voor keuzes met betrekking tot voeding en levensstijl.
 4. De suggesties verstrekt door Bas Diederen, in welke vorm dan ook, mogen niet worden beschouwd als medisch advies of dieettips. De diensten van Bas Diederen zijn nadrukkelijk niet bedoeld als vervanging voor reguliere medische behandeling door een huisarts of medisch specialist, noch als vervanging voor behandeling door een diëtist.

Business coaching
Artikel 9

 1. Deelnemer is verantwoordelijk voor de voortgang van het coachingstraject. Bas Diederen zal het traject begeleiden en ondersteunen. Partijen scheppen de normen voor een veilige en effectieve werkwijze.
 2. Deelnemer haalt tijdens het traject het beste uit zichzelf en verhoogt het zelf-accepterend, zelflerend, zelfsturend vermogen met uiteindelijk het gewenste resultaat als effect. Deelnemer laat zich daarbij leiden door eigen talenten, waarden en ambities.
 3. Zelfsturing staat centraal tijdens het coachingstraject. Deelnemer maakt zowel op privé als op professioneel vlak, op basis van eigen afwegingen, beslissingen. Deelnemer is om die reden ten alle tijde verantwoordelijk voor eigen keuzes.
 4. Deelnemer is en blijft degene die eigen keuzes maakt en de koers uitzet. Daar waar Deelnemer dit nalaat, of dit niet effectief is, zal Bas Diederen de Deelnemer daarmee confronteren. Daar waar de Deelnemer de houding, werkwijze of interventies van Bas Diederen niet als bevorderend ervaart, bespreekt Deelnemer dit met Bas Diederen.

Prijs en prijswijziging
Artikel 10

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Bas Diederen behoudt zich het recht voor in geval van onvoorziene verandering in de werkzaamheden de overeengekomen prijzen te verhogen na het tot stand komen van de Overeenkomst, maar voor het tijdstip van de uitvoering ervan.
 3. Bas Diederen stelt Opdrachtgever tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren.
 4. Indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15%), is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Dit dient Opdrachtgever schriftelijk aan Bas Diederen kenbaar te maken.
 5. Bas Diederen heeft het recht om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.

Betaling
Artikel 11

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum, op een door Bas Diederen aan te geven wijze.
 2. Opdrachtgever verricht de aan Bas Diederen verschuldigde betalingen zonder kortingen, verrekeningen of schuldvergelijking, ook in faillissement, behoudens verrekening met de op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Bas Diederen heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 3. Indien een factuur niet tijdig en/of niet volledig wordt voldaan, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim en heeft Bas Diederen het recht om zonder nadere sommatie of ingebrekestelling over het openstaande bedrag de toepasselijke wettelijke handelsrente in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Bas Diederen toekomen.
 4. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling van de factuur door Opdrachtgever zijnde een Consument, zal Bas Diederen per e-mail een incassobrief sturen. In deze incassobrief wordt de Consument een termijn van veertien dagen geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten aangekondigd indien de Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. Bas Diederen brengt alsdan over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke Bas Diederen toekomen.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Alle kosten, welke voor Bas Diederen voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van juridische bijstand, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden bij Opdrachtgever zijnde Bedrijf gesteld op 15% van de oorspronkelijke hoofdsom. Voor de Opdrachtgever zijnde Consument worden de incassokosten berekend op basis van de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten.
 7. Indien en voor zover Opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van de wettelijke schuldsanering natuurlijke persoon, faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn onderneming, is al hetgeen Bas Diederen van Opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 8. Bas Diederen is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van Opdrachtgever op Bas Diederen te verrekenen met alle op geld waardeerbare vorderingen op Opdrachtgever van Bas Diederen.

Opschorting, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 12

 1. Bas Diederen heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van de facturen daaronder begrepen.
 2. Bas Diederen is niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn Diensten.
 3. Opschorting van de Diensten heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever jegens Bas Diederen.
 4. Opdrachtgever kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, heeft hij/zij geen recht op restitutie van reeds (vooruit) betaalde bedragen dan wel ontslaat deze opzegging Opdrachtgever niet van de lopende betalingsverplichtingen.
 5. Zowel Bas Diederen als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van de wettelijke schuldsanering natuurlijke persoon, faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 6. In geval van ontbinding door Opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Bas Diederen zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat Bas Diederen ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bas Diederen voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13

 1. Bas Diederen is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem aan Opdrachtgever verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, readers, rapporten, modellen en oefenmateriaal.
 2. Opdrachtgever krijgt op de werken van Bas Diederen slechts een gebruiksrecht. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming werken van Bas Diederen openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins verspreiden aan derden. Opdrachtgever mag de werken slechts gebruiken voor het doel van de Diensten.
 3. Indien Opdrachtgever lid 1 of 2 van dit artikel overtreedt, is Opdrachtgever per overtreding een boete verschuldigd aan Bas Diederen van € 5.000,00 en € 500,00 voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, met een maximum van € 20.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Het is Opdrachtgever verboden een concurrente dienst of product aan te bieden of op de markt te brengen, indien Opdrachtgever als klant van Bas Diederen een dienst of product heeft afgenomen waarmee Opdrachtgever wil concurreren, gaat concurreren of reeds concurreert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever toch een concurrerende dienst of product aanbiedt, is Opdrachtgever per overtreding een boete verschuldigd aan Bas Diederen van € 5.000,00 en € 500,00 voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, met een maximum van € 100.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Bas Diederen tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Diensten worden gebruikt.

Geheimhouding
Artikel 14
1. De inhoud van gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Bas Diederen en Opdrachtgever en/of Deelnemer plaatsvinden, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd. Bas Diederen zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten. Indien Deelnemer niet Opdrachtgever is, zal Bas Diederen geen informatie over Deelnemer delen met Opdrachtgever, tenzij Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
2. Informatie geldt als bijzonder vertrouwelijk indien:
a) dit door de andere partij is medegedeeld;
b) de informatie door de verstrekkende partij is voorzien van een duidelijk opschrift of andere aanduiding waardoor het vertrouwelijke karakter van de informatie wordt aangegeven; 
c) uit de aard van de informatie blijkt dat deze een vertrouwelijk karakter heeft.
3. Partijen nemen ten aanzien van (bijzonder) vertrouwelijke informatie alle veiligheidsmaatregelen, zorgplichten en waarborgen in acht om de vertrouwelijkheid en geheimhouding van de vertrouwelijke informatie te garanderen. Geheimhouding wordt door Bas Diederen ook opgelegd aan door hem ingeschakelde derden.
4. Partijen verplichten zich om met informatie zorgvuldig en op passende wijze om te gaan, ook als de informatie die verstrekt wordt geen vertrouwelijke informatie betreft.

Aansprakelijkheid
Artikel 15

 1. Bas Diederen is tegenover Opdrachtgever en/of Deelnemer slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst zijdens Bas Diederen. Daarvan is sprake indien Bas Diederen niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van Bas Diederen jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft (btw niet meegerekend), met een absoluut maximum van € 5.000,-.
 3. Bas Diederen is niet aansprakelijk voor en Opdrachtgever vrijwaart Bas Diederen voor iedere aansprakelijkheid voor:
  indirecte schade en gevolgschade. Onder indirecte schade en gevolgschade wordt in ieder geval verstaan, doch niet uitsluitend: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, afbreuk aan goodwill en reputatieschade of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, arbeidskosten, stilstand schat en schade door bedrijfsstagnatie, productieschade, rente en (gerechtelijke) kosten voor derden en boetes geleden door Opdrachtgever, diens ondergeschikten en tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade).
  diefstal en/of beschadiging of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van Opdrachtgever en/of Deelnemer tijdens de Diensten van Bas Diederen.
  lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan trainingen en/of ongelukken of door het innemen van bepaalde voeding zoals genoemd in het plan van aanpak uit artikel 8 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden. Elke deelname van Opdrachtgever en/of Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verantwoordelijk voor de keuze die hij/zij maakt om deel te nemen aan een training.
 4. Bas Diederen zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Bas Diederen is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 5. Bas Diederen is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of Deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Bas Diederen bij de uitvoering van de Diensten is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bas Diederen duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Bas Diederen tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bas Diederen samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Bas Diederen.
 7. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer een eventuele vordering jegens Bas Diederen niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Overmacht
Artikel 16

 1. Bas Diederen is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
 2. Onder oorzaken die Bas Diederen niet kunnen worden toegerekend worden onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, uitbraak van ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen.
 3. Indien een van de in het vorige lid bedoelde omstandigheden zich voordoet, doet Bas Diederen ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan Opdrachtgever.
 4. Bas Diederen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Klachten
Artikel 17

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de Diensten van Bas Diederen, dient Opdrachtgever dit spoedig, maar uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan Bas Diederen. Indien de klacht later kenbaar wordt gemaakt, is Bas Diederen niet gehouden de klacht in behandeling te nemen.
 2. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden en kunnen uitsluitend per e-mail kenbaar worden gemaakt.
 3. Bas Diederen handelt de klacht binnen een redelijke termijn op een constructieve manier af en stelt indien mogelijk een oplossing voor. Bas Diederen streeft ernaar Opdrachtgever binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht te voorzien van een inhoudelijke reactie. Indien Bas Diederen verwacht dat deze termijn niet gehaald zal worden, informeert Bas Diederen Opdrachtgever hierover.
 4. Een ingediende klacht schort de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 18

 1. Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten uitgebracht door of gesloten met Bas Diederen is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van enige andere internationale regeling wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Bas Diederen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bas Diederen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.